ພະແນກວິຊາການ

  1. ທ່ານ ນາງ ພູນວິໄລ ຈູມມະນີ (ຫົວໜ້າພະແນກ)
  2. ທ່ານ ນາງ ອິນທະເນດ ພົມມະທັດ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)
  3. ທ່ານ ນາງ ແສງຕາວັນ ວົງພະຈັນ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)
  4. ທ່ານ ພູລິດເດດ ຟອງສະເດັດ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)
  5. ທ່ານ ນາງ ພະນົມພອນ ສັງທອງເພັດ
  6. ທ່ານ ນາງ ສົມສະໄໝ ພົງວິໄລ
  7. ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ໄຊຍະໂວຫານ
  8. ທ່ານ ນາງ ລາຕີ ຫົງສາຄຳ