ຄະນະອຳນວຍການ

ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ພັດທະວົງ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ເກດສະໜາ ສານນີໄຊ

ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ

ທ່ານ ສີໄພວັນ ພົມມະສອນ