ວິໄສທັດ(Vision)

ແມ່ນສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາທີ່ກ້າວໜ້າ ຕອບສະໜອງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ, ຫັນເປັນຄວາມທັນສະໄໝຂອງແຂວງ

ພາລະກິດ(Mission)

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນຂົງເຂດເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ່, ກະສິກຳ ແລະ ການບໍລິການເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ