ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ

 1. ທ່ານ ກົງວັນດີ ສຸລິຍະ (ຫົວໜ້າພະແນກ)
 2. ທ່ານ ເກີດມີ ແສນປັນຍາ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)
 3. ທ່ານ ສົມຄິດ ວໍລະທຳ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ)
 4. ທ່ານ ສົມສະອາດ ຈູນລະມະນີ (ຮອງຫົວໜ້າ)
 5. ທ່ານ ກົງມາ ພົມອະນຸວົງ
 6. ທ່ານ ນາງ ເພັດນິຍົມ ຜາວົງ
 7. ທ່ານ ສົມບັດ ແສງສະຫວ່າງ
 8. ທ່ານ ກອງມາ ຂຸນພົມໄຊຍະແສງ
 9. ທ່ານ ນາງ ປະລິນຍາ ບົວລະພາທອງ
 10. ທ່ານ ນາງ ຄໍາສິນ ພັນທະມາລາ
 11. ທ່ານ ກອງຄຳ ໄຊຍະວົງ
 12. ທ່ານ ນາງ ເພັດທະນົງແສງ ໄຊຍະວົງ
 13. ທ່ານ ນາງ ສົມມີໄຊ ພົງວິໄລ
 14. ທ່ານ ວີລັດ ມະນີວົງ
 15. ທ່ານ ອຸດສະກອນ ໄຊຍະວົງ