ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງແຂວງ

ວັນທີ່ 24/12/2020 ນັກສຶກສາຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ປະກອບສ່ວນ ທາສີ ຂອບທາງ ໃນ ຂອບເຂດເມືອງທ່າແຂກ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງແຂວງ