ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ່ນ 3 ເດືອນ

ວັນທີ່ 10/2/2021 ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄຳມ່ວນ, ວິທະຍາເຂດທີ່2 ພາກວິຊາກະສິກຳບ້ານດົງກະແສນ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມີການປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ່ນ 3 ເດືອນ ຂອງໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໝັບສະໝູນການມີວຽກເຮັດງານທຳ(VTESS) ໃນການປິດຄັ້ງນີ້ມີຢູ່່3ສາຂາເຊັ່ນ: ປູກເຫັດ, ລ້ຽງປາໃນໝອງຜ່າຢາງ ແລະ ແປງລົດຈັກ ເຊີ່ງນັກສຶກສາຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ 71 ຄົນ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ່ມແຂງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ(SSTVET) ມີສາຂາ: ຕັດຫຍິບມີນັກສຶກສາຜູ້ດ້ອຍໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 47 ຄົນ