ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ( VTESS )

ກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ( VTESS ) ຂັ້ນແຂວງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໃນວັນທີ່ 7 ກໍລະກົດ 2021