ກອງປະຊຸມສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງແຕ່ປີ 2021-2025

ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2021 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມສ້າງແຜນກໍານົດພະນັກງານນໍາພາ-ຄຸ້ມຄອງຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງແຕ່ປີ 2021-2025 ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ..