ກອງປະຊຸມ ເຊື່ອມຊຶມມະຕິ XI ຂອງສູນກາງພັກ, ມະຕິ X ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຄໍາມ່ວນ

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມ ເຊື່ອມຊຶມມະຕິ XI ຂອງສູນກາງພັກ, ມະຕິ X ຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງຄໍາມ່ວນ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງຄໍາມ່ວນໃຫ້ກັບພະນັກງານ-ຄູພາຍໃນວິທະຍາໄລ