ລາຍຊື່ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລຶອກເຂົ້າຮຽນ ສົກປີ 2021-2022

ນັກສຶກສາທີ່ຖຶກຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນໃຫມ່ ສົກປີ 2020-2022 ມີລາຍຊື່ດັ່ງນີ້:

 • ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງຫານ ແລະ ອາຫານ (ຊັ້ນກາງ 9+3)
 • ສາຂາ ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ (ຊັ້ນກາງ 9+3)
 • ສາຂາ ຊ່າງກໍ່ສ້າງ (ຊັ້ນກາງ 9+3)
 • ສາຂາ ຕັດຍິບ (ຊັ້ນກາງ 9+3)
 • ສາຂາປູກຝັງ (ຊັ້ນກາງ 9+3)
 • ສາຂາ ລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນກາງ 9+3)
 • ສາຂາ ໄຟ້າເຕັກນິກ (ຊັ້ນກາງ 9+3)
 • ສາຂາ ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ບໍລິການເຄື່ອງດື່ມ (ຊັ້ນກາງ 12+2)
 • ສາຂາ ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ (ຊັ້ນກາງ 12+2)
 • ສາຂາ ຊ່າງໄມ້ (ຊັ້ນກາງ 12+2)
 • ສາຂາຕັດຍິບ (ຊັ້ນກາງ 12+2)
 • ສາຂາ ການປະມົງ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ປູຝັງ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາລ້ຽງສັດ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ເຄຫາສະຖານ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ລາຍຊື່ທັງຫມົດ
 • ສາຂາ ໄອທີ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ຄອມພິວເຕີທຸລະກິດ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ທ່ອງທ່ຽວ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ການຕະຫຼາດ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ການບັນຊີ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ລົດຍົນ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ໄຟຟ້າ ເຕັກນິກ (ຊັ້ນສູງ 12+3)
 • ສາຂາ ໄຟຟ້າເຄື່ອງເຢັນ (ຊັ້ນກາງ 12+2)
 • ລາຍຊື່ທັງໝົດ