ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການຈັດການສູນຮຽນຮູ້ກະສິກໍາແບບຍືນຍົງ

ການຝຶກອົບຮົມດ້ານການບໍລິການຈັດການສູນຮຽນຮູ້ກະສິກໍາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຄູສອນ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງອັດຕະປຶ ທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ ວັນທີ 2 ມີນາ 2022.