ການແຂ່ງຂັນທັກສະສີມືຂອງນັກສຶກສາພາກວິຊາຄະຫະກໍາ ສາຂາປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ສາຂາຕັດຫຍິບ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ ຄັ້ງວັນທີ 24-25 ພຶດສະພາ 2022