ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2022 ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ລົງມາຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແຂວງຄໍາມ່ວນ.